Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Ica Beuni Oy (jäljempänä Icasos-kustantamo, Icasos on Ica Beuni Oy:n aputoiminimi kustannustoimintaa varten)
Y-tunnus: 2287800-9

Osoite: Härkätie 33, 70780 Kuopio
Puhelin: +358 400 954869
Sähköposti: info@icasos.fi

2 Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä ihmistä, kenen henkilötietoja Icasos-kustantamo henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria. Asiakkaalla tarkoitetaan niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja yhteisöjen edustajia, joiden kanssa Icasos-kustantamolla on asiakassuhde. Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten edustajia, joiden kanssa Icasos-kustantamo pyrkii luomaan asiakassuhteen. Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Icasos-kustantamolla on yhteistyösuhde tai muu yhteys.

3 Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?

Icasos-kustantamo käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraavasti:

– Icasos-kustantamo voi käyttää henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja parantamiseen.
Icasos-kustantamo voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys tai muu yhteisö on esimerkiksi ostanut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Icasos-kustantamon ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.
Icasos-kustantamo voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.
Icasos-kustantamo voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Annamme suosituksia tai näytämme räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa, kuten digitaalisissa tuotteissa ja verkkosivuilla.
Icasos-kustantamo voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palveluidensa kehittämiseen, kuten esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden sisällön sekä valikoiman kehittämiseen siltä pohjalta, minkä ikäisiä asiakkaat ovat ja mistä he ovat kiinnostuneita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

a) olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
c) käsittely on tarpeen Icasos-kustantamon lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja
f) käsittely on tarpeen Icasos-kustantamon tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Icasos-kustantamo käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (esim. verkkokauppaostoksen toteuttaminen). Kun sopimussuhde on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja Icasos-kustantamo harjoittamaan kaupalliseen toimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

Icasos-kustantamolla on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja Icasos-kustantamo voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin.

Muita Icasos-kustantamon oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Icasos-kustantamo pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Icasos-kustantamo voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

4 Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Icasos-kustantamon keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

4.1 Perustiedot kaikista rekisteröidyistä

– etu- ja sukunimi
– yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
– syntymäaika
– titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Icasos-kustantamon toimintaan liittyvissä työtehtävissä
– suoramarkkinointivalinnat
– Icasos-kustantamon käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot
– rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
– asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä sähköpostit ja verkkokeskustelut
– rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostusalueet

4.2 Icasos-kustantamon tuotteita tai palveluja ostaneiden, niitä käyttävien, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

– rekisteröidyn kuva ja/tai video
– Icasos-kustantamon yritysasiakkaan nimi eli sen Icasos-kustantamon asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön nimi, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin
– asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja –tapa
– asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
– asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot
– palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet

4.3 Icasos-kustantamon verkkopalveluiden asiakkaiden tunnistautumistiedot

– rekisteröidyn kirjautumistunnukset
– toiminta ja asiointi verkkopalvelussa sisäänkirjautumisen jälkeen

4.4 Icasos-kustantamon sidosryhmiin kuuluvien rekisteröityjen tiedot

– tiedot henkilötunnuksesta, palkoista, palkkioista, kulukorvauksista ja muista mahdollisista rahallisista suorituksista
– ammatti
– tiedot arvonlisäverovelvollisuus- ja ennakkoperintärekisterissä olemisesta

5 Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi

Keräämme henkilötietojasi vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme.

Icasos-kustantamo saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Icasos-kustantamo saa henkilötietoja yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista myös näiden kollegoilta eli yrityksen tai muun yhteisön pääyhteyshenkilö voi kertoa Icasos-kustantamolle henkilötietoja myös muista Icasos-kustantamo n tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvistä henkilöistä. Icasos-kustantamo käsittelee luottotietojasi vain lainsäädännön sallimissa nimenomaisissa tilanteissa.

6 Teemmekö henkilötiedoillasi profilointia?

Emme tee tietosuoja-asetuksessa määriteltyä profilointia. Voimme sen sijaan muutoin analysoida rekistereissämme olevia henkilötietoja sekä yhdistää niitä kolmansilta tahoilta saataviin tietoihin, ja pyrkiä ennustamaan mm., millaisista sisällöistä olet todennäköisesti kiinnostunut, ja kohdentaa sisältöjä ennusteiden mukaan.

7 Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Henkilötietojesi suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Icasos-kustantamo lle tärkeää. Icasos-kustantamo ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (kaikki suomalaisia yrityksiä) ovat yhteisrekisterinpitäjiä ja henkilötietoja voidaan käsitellä konsernin sisällä yhtiörajojen yli. Icasos-kustantamo ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi Icasos-kustantamon ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita. Icasos-kustantamo jakaa henkilötietojasi Icasos-kustantamo n puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat. Icasos-kustantamo saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi suojaaminen on Icasos-kustantamo lle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Icasos-kustantamo jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa se yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja. Icasos-kustantamo jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Icasos-kustantamon tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa. Icasos-kustantamo voi jakaa Icasos-kustantamo n tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisen tapahtuman osallistujille. Icasos-kustantamo saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Icasos-kustantamo saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

8 Siirrämmekö henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli siirrämme henkilötietoja alla kuvatun mukaisesti EU:n ulkopuolelle, velvoittaa lainsäädäntö Icasos-kustantamoa suunnittelemaan ja toteuttamaan siirron sekä yhteistyökumppanin ja teknisen ohjelmiston valinnan huolellisesti ja henkilötietoja suojaten. Icasos-kustantamo saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Icasos-kustantamo saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Icasos-kustantamo varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

9 Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Icasos-kustantamo käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun Icasos-kustantamolla on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Asiakasrekisteri: yritys- / yhteisöasiakkaiden edustajien (esim. opettaja, yritysten yhteyshenkilöt) henkilötietoja käsitellään enintään 6 vuotta sen jälkeen, kun henkilön rooli muuttuu eikä hän enää harjoita Icasos-kustantamo n liiketoimintaan liittyvää ammattiaan tai toimi Icasos-kustantamon yhteisöasiakkaan edustajana.

Digioppimateriaalit: lisenssin käyttöönottopäivästä enintään 5 vuotta (esimerkiksi 4 vuoden lisenssi ja sen päälle säilytysaika 1 vuosi)

Icasos-kustantamon verkkopalveluiden asiakkaiden ja käyttäjien tunnistautumistiedot: enintään 6 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Tekijänoikeuksien alainen aineisto: tekijänoikeuskorvauksien tilittämiseen tarpeelliset tiedot säilytetään enintään 70 vuotta tekijän kuolemasta tai muusta tekijänoikeuden raukeamisesta

10 Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.
b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.
c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta: 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin; 2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; 3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin; 4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti; 5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Icasos-kustantamoon sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai 6. henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Icasos-kustantamon digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.
d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Icasos-kustantamoa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli: 1. kiistät Icasos-kustantamolla olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden; 2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista; 3. Icasos-kustantamo ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; 4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Icasos-kustantamon oikeutetut perusteet sinun perusteesi.
e) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Icasos-kustantamo käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
f) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Icasos-kustantamolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
g) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.
h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Icasos-kustantamon välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

11 Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

Jotta Icasos-kustantamo voi täyttää ostamaasi tai tilaamaasi tuotteeseen tai palveluun liittyvät sopimusvelvoitteensa, on Icasos-kustantamon saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja.

12 Minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva yritys. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

13 Miten teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muutoksia. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

14 Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi?

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet/evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

15 Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

16 Analytiikka

Kenelle jaamme tietosi

Jos pyydät salasanan palauttamista, IP-osoitteesi liitetään mukaan palautussähköpostiisi.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

17 Woocommerce

Keräämme tietoja sinusta kaupan kassalla.

Kun vierailet tällä sivustolla, seuraamme:

 • Tuotteet joita olet katsonut: Käytämme tätä, esimerkiksi, kun näytämme tuotteita joita olet äskettäin katsonut.
 • Sijainti, IP-osoite ja selaimen tyyppi: Näiden avulla arvioimme verojen ja toimituskulujen määrän
 • Toimitusosoite: Kysymme tätä, jotta voimme -esimerkiksi- arvioida toimituskulut ennen kuin teet tilauksen ja lopuksi lähettää tilauksen.

Käytämme evästeitä myös jotta säilytät ostoskorin sisällön kun selaat sivustoa.

Kun ostat meiltä, pyydämme tietoja kuten nimi, laskutusosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, luottokortin tai maksamisen tiedot ja valinnaiset käyttäjätilin tiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana. Käytämme näitä tietoja tarkoituksiin kuten :

 • Lähettää tietoja tilistäsi ja tilauksesta
 • Vastata pyyntöihisi, mukaan lukien hyvitykset ja valitukset
 • Käsitellä maksuja ja estää petollista toimintaa
 • Luoda käyttäjätilisi kauppaamme
 • Noudattaa kaikkia lain velvotteita, kuten verojen maksaminen
 • Parantaa kaupan tarjontaa
 • Lähettää markkinointiviestejä, jos valitset että haluat vastaanottaa niitä.

Jos luot tilin, tallennamme nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron joita käytetään kassalla täyttämään kenttiä tulevissa tilauksissa.

Yleensä säilytämme tietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä niihin tarkoituksiin joita varten keräämme tiedot ja käytämme tietoja ja niin kauan kuin meidän on ne lain mukaan säilytettävä. Esimerkiksi, säilytämme kaupan tiedot (?) vuodeksi verotusta ja kirjanpitoa varten.Tämä sisältää nimen, sähköpostiosoitteen ja laskutus- ja toimitusosoitteet.

Tallennamme myös kaupan kommentit ja tuotearvioinnit jos kirjoitat sellaisia.

Tiimimme jäsenet pääsevät tietoihin joita annat meille. Esimerksi, sekä Ylläpitäjät että Kauppiaat pääsevät näihin:

 • Tilaustiedot kuten mitä ja milloin ostettiin ja minne tilaus lähetettiin sekä
 • Asiakkaan tiedot kuten nimi, sähköpostiosoite ja laskutus- ja toimitus tiedot.

Tiimimme jäsenet pääsevät näihin tietoihin jotta voivat täyttää tilaukset, käsitellä hyvitykset ja voivat tarjota tukea.

Jaamme tietoja niiden kolmansien osapuolten kanssa jotka auttavat meitä käsittelemään tilauksia ja tuottamaan sivuston palveluita; esimerkiksi —

By using this extension, you may be storing personal data or sharing data with external services. Learn more about how this works, including what you may want to include in your privacy policy.

18 Klarna

When you place an order in the webstore with Klarna Checkout as the choosen payment method, information about the products in the order (name, price, quantity, SKU) is sent to Klarna. When the purchase is finalized Klarna sends your billing and shipping address back to the webstore. This data plus an unique identifier for the purchase is then stored as billing and shipping data in the order in WooCommerce.

19 Mailchimp

’When shopping, we keep a record of your email and the cart contents for up to 30 days on our server. This record is kept to repopulate the contents of your cart if you switch devices or needed to come back another day. Read our privacy policy here.